قوانین و مقررات ما

ما هم برای خود قوانین و مقرراتی داریم تا هم حق و حقوق شما حفظ شود و هم ما نگرانی نداشته باشیم . ما در این بخش قصد داریم تا خدمت شما عرض کنیم چه قوانین و مقرراتی داریم تا به قول یکی از عزیزان نه سیخ بسوزد و نه کباب .

قوانین ما

در ابتدا ما از شما بابت قرائت این متن تشکر میکنیم چرا که شما هم با خواندن این متن نسبت به قوانین ما آگاه خواهید شد .

نکته : شما با ثبت نام خود در این سایت تمامی مواد و قوانین و مقررارت ما را قبول میکنید !

نکته : شما باید توجه داشته باشید که بعد از این هر بروزرسانی که برای این متن بیاید شما مسئول هستید که آن را مجددا قرات کنید !

ادامه دارد